มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดตาก ด่านศุลกากรแม่สอด

0 อันดับสินค้าส่งออกสูงสุด
ที่ ชนิดสินค้า มูลค่า (ล้านบาท)
0 อันดับสินค้านำเข้าสูงสุด
ที่ ชนิดสินค้า มูลค่า (ล้านบาท)