ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ยื่นขอประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ปี - )
สถิติสะสมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
โรงงาน เงินลงทุน (ล้านบาท) แรงงาน (คน)