สถิติสะสมนิติบุคคลตั้งใหม่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ปี - )

ข้อมูลนิติบุคคลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ข้อมูล - )
  จำนวนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน