ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ขอรับใบอนุญาตทำงาน
ข้อมูล ณ วันที่